Splošni pogoji poslovanja

za storitve podjetja iTehLab d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki so opredeljene v prilogah k pogodbi o naročniškem razmerju ali drugih pogodbah in/ali prilogah k tem pogodbam med naročnikom in izvajalcem (v nadaljevanju: v prilogah k pogodbi)

1. UVOD
1.1. Spodnji splošni in posebni pogoji se nanašajo na naslednje sklope storitev podjetja iTehLab d.o.o., ki so opredeljene v prilogah k pogodbi:
a) Implementacija informacijskih rešitev: V okviru te faze bo izvedena implementacija dogovorjenih informacijskih rešitev (oblačnih ali »on-premise«), opredeljenih v prilogah k pogodbi.
b) Upravljanje informacijskih rešitev: Izvajalec bo v času trajanja te pogodbe za naročnika izvajal upravljanje implementiranih informacijskih rešitev, opredeljenih v prilogah k pogodbi.
c) Zagotavljanje odzivnosti: Izvajalec bo v času trajanja te pogodbe za naročnika zagotavljal odzivnost za kritične napake iz storitev, ki so predmet pogodbe.
d) Svetovanje na področju informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov: Izvajalec bo v času trajanja te pogodbe za naročnika izvajal svetovalne storitve iz področja informacijske varnosti (ISO, GxP, GDPR, ipd), opredeljene v prilogah k pogodbi.
e) Najem strojne in programske opreme ter informacijskih rešitev: Izvajalec bo v času trajanja te pogodbe za naročnika zagotavljal najem strojne in programske opreme ter ostalih informacijskih rešitev (oblačne ali »on-premise«) , opredeljenih v prilogah k pogodbi.

2. IZVEDBA, OBSEG IN ČAS OPRAVLJANJA STORITVE
2.1. Izvajalec bo naročniku omogočil uporabo vseh v pogodbi opredeljenih oziroma naročenih storitev, ki so tehnično izvedljive. V delovanje vseh storitev na lokaciji naročnika zaradi tehničnih ali kakršnih koli drugih preprek ni možno, ima izvajalec kljub temu pravico storitev obračunati v polnem obsegu.
2.2. Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika opravil tudi druge s predmetom pogodbe povezane storitve, ki so potrebne za uspešno izvedbo predmeta pogodbe in sicer, če gre za storitve, ki sodijo med dejavnosti, ki jih Izvajalec opravlja. Za vsako od dodatno opravljenih storitev, ki bi za naročnika pomenila dodaten strošek bo izvajalec pridobil njegovo predhodno soglasje.
2.3. Čas opravljanja storitev in delovni čas izvajalca:
a) Redni delovni čas izvajalca je vsak delovnik med 8.30 in 16.30 uro.
b) Izvajalec sprejema prijavo napak, spremembe in oddaje novih naročil v času rednega delovnega časa.
c) Izvajalec sprejema prijavo kritičnih napak za pogodbene storitve tudi vsak delovnik med 7.00 in 8.30 ter med 16.30 in 21.00 uro.
d) V izjemnih primerih se v dogovoru z naročnikom lahko storitve opravijo tudi izven rednega delovnega časa, vendar se to obračuna posebej.
2.4. Višja sila:
a) Pogodbene storitve ne obsegajo odpravljanja okvar in drugih škodnih posledic, ki bi nastale zaradi elementarnih nesreč (poplava, ogenj, potres, strela ali napetostni sunki ali ostale naravne nesreče, ki bi uničili informacijske sisteme naročnika).
b) Izvajalec bo opravljal intervencijsko vzdrževanje tudi v primerih iz prejšnjega odstavka, vendar ne jamči, da bo napake lahko vedno odpravil v roku, ki je predviden s pogodbo. O roku in ostalih pogojih odprave teh napak se bosta stranki dogovorili za vsak primer posebej.
2.4. Izvajalec se obvezuje tudi, da bo pristopil k odpravljanju napake tudi v primeru, ko vzrok ne bo znan oziroma ga ni mogoče ugotoviti.

3. MOTNJE, ODPRAVA IN PRIJAVA MOTENJ
3.1. Motnje: Izvajalec bo v času trajanja pogodbe odpravljal motnje, ki se bodo pojavile pri delovanju informacijskega sistema, ki je predmet pogodbe med naročnikom in izvajalcem.
3.2. Motnje pri delovanju informacijskega sistema so opredeljene kot manjše napake in kritične napake. Kot kritične napake so opredeljene vse motnje, ki naročniku onemogočajo opravljanje dejavnosti zaradi izpada implementiranih informacijskih rešitev, za katere je zadolžen izvajalec v okviru te pogodbe. Vse ostale napake v delovanju implementiranega informacijskega sistema so manjše napake.
3.3. Način naročila dodatnih storitev in prijave motenj:
a) Izvajalec sprejema naročila dodatnih storitev in prijave vseh napak med svojim delovnim časom preko kontaktov določenih v prilogah k pogodbi.
b) Kritične napake je ob delovnikih možno prijaviti tudi izven delovnega časa izvajalca, na način, ki je opredeljen v prilogah k pogodbi.
c) Prijave manjših napak potekajo s strani uporabnikov informacijskega sistema naročnika obvezno na e-poštni naslov, ki ga določi izvajalec ali preko izvajalčevega sistema za prijavo napak.
3.4. Kritične napake pooblaščene osebe naročnika prijavljajo po telefonu in na e-poštni naslov, ki ga določi izvajalec.
3.5. Odprava motenj:
a) Manjše napake/motnje bo izvajalec odpravljal v časovnem roku, ki bo za vsak primer posebej dogovorjen z naročnikom. Po odpravi napake bo izvajalec poslal obvestilo o odpravi napake na e-poštni naslov, iz katerega je bila zahteva za odpravo napake poslana oziroma preko izvajalčevega sistema za upravljanje napak.
b) Izvajalec se obvezuje, da se bo po najboljših močeh in upoštevajoč objektivne omejitve s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, trudil uporabniško motnjo čim prej odpraviti, sicer pa bo našel alternativni način dela za naročnika.
c) Prijave vseh motenj se bodo arhivirale s strani izvajalca. Izvajalec bo pošiljal mesečna poročila o opravljenem delu.
d) Odprava napak v najetih oblačnih storitvah drugih ponudnikov je odvisna od pogodbenih obveznosti ponudnika, na kar izvajalec ne more vplivati.
3.6. Odzivni čas:
a) Med delovnim časom izvajalca je odzivni čas za odpravljanje kritične napake določen na 8 (osem) ur, razen v primeru, ko to ni pogodbeno drugače določeno. Izvajalec se tako obvezuje, da začne z odpravljanjem kritične napake v najmanj 8 (osmih) urah znotraj delovnega časa izvajalca po prijavi napake s strani naročnika, razen v primeru višje sile na katero izvajalec nima vpliva.
b) Izven delovnega časa izvajalca je določen odzivni čas za začetek odpravljanja kritične napake na 12 (dvanajst) ur razen v primeru, ko to ni drugače določeno. Čas prijave napake je razviden iz poslanega obvestila o kritični napaki preko e-poštnega sporočila oziroma iz časa telefonskega klica. Pooblaščene osebe naročnika bodo o začetku odpravljanja kritične napake obveščene s pomočjo e-poštnega sporočila ali po telefonu.
3.7. Obveščanje naročnika o odpravi kritične napake:
a) Izvajalec se zavezuje, da med odpravljanjem kritične napake obvešča pooblaščeno osebo naročnika o napredku odpravljanja kritične napake preko e-poštnega sporočila ali po telefonu.
b) Predlog za odpravo kritične napake bo lahko vključeval tudi angažiranje dodatnih strokovnjakov, ki so lahko vključeni v sam informacijski sistem (dobavitelj strojne opreme, dobavitelj programske opreme, …).

4. INFORMACIJSKI VIRI IN POOBLAŠČENE OSEBE
4.1. Informacijski viri:
a) Naročnik izvajalcu pisno poda seznam informacijskih virov z določili pomembnosti, kritičnosti, nadzora dostopa in razreda obnove. Naročnik pisno poda urnik kreiranja varnostnega kopiranja za predhodno določene poslovno pomembne podatke naročnika (predmet varnostnega kopiranja) ter načrt neprekinjenega poslovanja (postopek ravnanja v primeru višje sile za naročnika in izvajalca).
b) Naročnik določi tudi ostale postopke za zavarovanje informacij (zaupnost, celovitost, razpoložljivost). Naročnik je odgovoren za upravljanje s tveganji, zmanjševanje verjetnosti uresničitve groženj ter s tem varnostnih incidentov.
c) V primeru, da naročnik ne ravna v skladu z gornjim odstavkom, izvajalec ne odgovarja za morebitno neustrezno zaščito informacij.
4.2. Pooblaščene osebe:
a) Naročnik se obvezuje, da bo določil ustrezno kompetentne pooblaščene osebe za:
– Implementacijo informacijskih rešitev.
– Upravljanje informacijskih rešitev navedenih v 1. Uvod, ki med drugim vključujejo: podajanje zahtev, ki izhajajo iz rednega vzdrževanja; prijavljanje kritičnih napak in spremljanje odpravljanja le teh.
– Svetovanju na področju informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, opredeljeno v 1. Uvod.
b) Seznam pooblaščenih oseb naročnika je določen v Prilogi NR2 – Seznam pooblaščenih oseb naročnika. V primeru zamenjave pooblaščene osebe je naročnik dolžan izvajalca o tem pravočasno pisno obvestiti.

5. PODROČJE DELOVANJA
5.1. Področje delovanja, na katero se pogodba nanaša, ni omejeno. V 1. členu so natančneje opredeljene storitve, ki so lahko predmet naročniške pogodbe.
5.2. Lokacije: Naročnik je dolžan izvajalca pisno obvestiti o lokacijah izvedbe storitev, ki so predmet te pogodbe.
5.3. Naročnik je dolžan izvajalca pisno obvestiti o družbah, ki so z naročnikom povezana v smislu storitev, ki so predmet te pogodbe.
5.4. Seznanjanje z informacijami:
a) Naročnik se zavezuje, da bo izvajalca pravočasno seznanil z vsemi potrebnimi informacijami, povezanimi z izvedbo storitev (informacijske tehnologije, procesi, ipd.).
b) Izvajalcu bo v času trajanja pogodbe omogočen nemoten fizičen in logičen dostop do informacijskih virov ter prostorov, kjer se izvajajo informacijske storitve.
5.5. Preizkušanje novih rešitev:
a) Za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja implementiranih informacijskih rešitev bo naročnik omogočil testno okolje, ki bo namenjeno samo preizkušanju novih informacijskih rešitev.
b) Po končanem preizkušanju informacijskih rešitev bo naročnik prejel mnenje izvajalca o implementaciji novih informacijskih rešitev v produkcijsko okolje.
c) V kolikor izvajalec ne poda pozitivnega mnenja za prehod v produkcijsko okolje, naročnik pa izvedbo vseeno zahteva, se poseg izvede na odgovornost naročnika, ki takšno zahtevo poda.
5.6. Programska oprema:
a) Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred izdajo naročila za namestitev programske opreme pridobil vse pravice, ki so povezane z nameščanjem in uporabo te programske opreme.
b) Izvajalec se obvezuje, da bo programsko opremo namestil v skladu z navodili proizvajalca programske opreme ter da programske in strojne opreme ne bo uporabljal v korist tretje osebe.
5.7. Oblačne storitve ali rešitve, ki so v upravljanju tretje osebe:
a) Za delovanje rešitev, ki so pod upravljanjem tretje osebe (oblačne storitve), izvajalec ne more zagotavljati kakovosti.
b) Kakovost teh rešitev in tudi ostale informacijsko varnostne kontrole zagotavlja tretja oseba, s katero ima naročnik sklenjene pogoje poslovanja.
c) Odprava napak v rešitvah, ki so pod upravljanjem tretje osebe (npr. oblačne storitve), je odvisna od pogodbenih obveznosti ponudnika (tretja oseba), na kar izvajalec ne more vplivati.
d) Izvajalec se obvezuje, da se bo po najboljših močeh trudil napako tudi v rešitvah, ki so pod upravljanjem tretje osebe, čim prej odpraviti, sicer pa bo poskusil najti alternativni način dela za naročnika.

6. STROŠKI IN DAVKI
6.1. Izvajalec je upravičen do povračila materialnih stroškov (potni stroški, kilometrina, nočnine, ipd.), ki bi jih imel pri opravljanju dela v zvezi s predmetom pogodbe. Upošteva se vsakokrat veljavna cena za prevožen kilometer na službenem potovanju.
6.2. V primeru nastanka večjih stroškov iz prejšnjega odstavka se bosta o povračilu le teh izvajalec in naročnik dogovorila predhodno.
6.3. Vse dodatne stroške, ki niso zajeti v ceni izvajalčevih storitev, opredeljenih v pogodbi o naročniškem razmerju ali drugih pogodbah med izvajalcem in naročnikom, je izvajalec upravičen dodatno zaračunati. Naročnik se zaveže povrniti izvajalcu stroške v dejanski višini.
6.4. Izvajalec je upravičen tudi do povračila vseh naročenih storitev, ki so pod upravljanjem tretje osebe in ki se obračunavajo po porabi (npr. oblačne storitve).
6.5. Cena storitev dogovorjena v pogodbah med naročnikom in izvajalcem ali za druge storitve izvajalca, ne vključuje davka na dodano vrednost.

7. ODGOVORNOST
7.1. Razen v primerih, opredeljenih v 7.3. členu, izvajalec naročniku ni odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi računalniških virusov ali ostale zlonamerne kode, vdora v informacijski sistem, izgube podatkov, izgube dohodka zaradi prekinitve poslovanja ali iz drugih vzrokov, ki bi povzročili motnje v kateremkoli informacijskem podsistemu, za katerega izvajalec izvaja upravljanje informacijskega sistema.
7.2. Izvajalec naročniku ni odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku, ker ne bi izpolnil obveznosti iz pogodbe, ali bi jih izpolnil z zamudo ali napako, če je neizpolnitev, zamuda ali napaka posledica dogodkov, ravnanj in okoliščin, ki so na strani naročnika ali tretjih oseb ali so nastali zaradi višje sile.
7.3. Izvajalec naročniku ni odškodninsko odgovoren za katerokoli obliko škode, ki se ne odraža v zmanjšanju obstoječega premoženja naročnika in je obenem ni mogoče materialno ovrednotiti (kot so izguba tržnega deleža, dobrega imena, izguba dobička, preprečitev povečanja obstoječega premoženja ter druge posredne in posledične škode, ipd.)
7.4. Izvajalec odgovarja le za škodo, ki jo namerno ali iz hude malomarnosti naročniku povzroči kot izvajalec storitev ali nastane kot posledica dejanj, ki niso izvedena s potrebno skrbnostjo.
7.5. Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvajalec ne nosi nobene odgovornosti v zvezi z morebitno izgubo podatkov, ki se pojavi kot posledica napak v strojni ali programski opremi, zaradi okvar na pomnilnih medijih, kot posledica nestrokovne uporabe programske opreme ali kot posledica nesreče.
7.6. Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvajalec ne nosi nobene odgovornosti v zvezi z razpoložljivostjo, zaupnostjo in celovitostjo informacij, ki so pod upravljanjem tretje osebe (npr. oblačne rešitve)
7.7. Naročnik se strinja, da v primeru, ko izvajalec v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi naročniku svetuje in mu daje priporočila, odločitve v zvezi z implementacijo teh nasvetov in priporočil sprejema izključno naročnik in zanje tudi nosi izključno odgovornost.
7.8. Ob prenehanju koriščenja izvajalčevih storitev ali rešitev je naročnik dolžan poravnati vse odprte obveznosti iz naslova naročniške ali druge pogodbe do dneva prenehanja koriščenja in tudi stroške prekinitve pogodbe, če je bilo pogodbeno razmerje sklenjeno za določeno minimalno obdobje veljavnosti.
7.9. Naročnik je materialno odgovoren za posredovanje napačnih in nepopolnih osebnih podatkov. Naročnik se obvezuje izvajalcu nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po nastali spremembi, pisno sporočiti vsako spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, in spremembo drugih podatkov ter pogojev, ki so vplivali na sklenitev naročniškega razmerja. Vse finančne in druge posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega sporočanja sprememb, bremenijo naročnika. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko izvajalec odpove naročniško pogodbo. Izvajalec evidentira spremembe od dneva prejema pisnega obvestila in jih upošteva v obračunu za naslednji mesec.

8. PLAČEVANJE STORITEV
8.1. Naročnik se obvezuje redno in pravočasno plačevati mesečne in drugače obračunane zneske plačil za storitve po sklenjenih pogodbah med naročnikom in izvajalcem Roki za pravočasno plačilo storitev so navedeni na izvajalčevih računih za opravljene storitve. Račune za vse blago in storitve v skladu s temi splošnimi pogoji izdaja družba iTehLab d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 3497151000.
8.2. Naročnina za izbrane storitve se obračunava mesečno in za cel mesec. V primeru vklopa storitev na katerikoli dan, ki ni prvi dan v mesecu, ali izklopa storitev na katerikoli dan, ki ni zadnji dan v mesecu, se naročniku obračuna proporcionalni del mesečne naročnine za obdobje, v katerem je bila storitev aktivna. Naročnik je dolžan poravnati vse izvajalčeve stroške postopka opominjanja in stroške vseh izvajalčevih dejanj, ki jih v času po zapadlosti obveznosti naročnika izvede zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika oziroma zaradi uveljavljanja svoje pravice do poplačila terjatev do naročnika.
8.3. Naročnik ima v primeru svojega nestrinjanja s količino in vrsto storitev, ki so mu zaračunane, možnost, da v petnajstih dneh (15) od prejema računa oziroma najkasneje v šestdesetih (60) dneh od izdaje računa, če izvajalcu predloži razloge, zakaj se z računom ni mogel seznaniti prej, pošlje obrazložen pisni ugovor na sedež izvajalca. Če naročnik zahteva izpis razčlenjenega računa, začne rok iz prvega odstavka tega člena teči ob prejemu razčlenjenega računa. Če naročnik ugovora ne vloži v danem roku za ugovor zoper izdani račun, pravica do ugovora preneha.

9. REKLAMACIJE STORITEV
9.1. Reklamacije in vprašanja v zvezi z uporabo storitev in ponudb podjetja iTehLab d.o.o. obravnava oseba odgovorna za reklamacije pri izvajalcu in sicer preko kontaktnih naslovov podjetja iTehLab d.o.o., ki so navedeni na spletni strani podjetja.
9.2. Vsaka reklamacija mora vsebovati podatke o naročniku, ki bodo omogočali nedvoumno identifikacijo osebe, ki podaja reklamacijo oz. pritožbo kot upravičene za podajanje reklamacije, telefonsko številko ali kateri drug kontakt na katerem je naročnik dosegljiv in natančen in izčrpen opis reklamacije. Izvajalec za razjasnitev okoliščin lahko zahteva dodatna pojasnila.
9.3. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa.
9.4. V primeru, da je ugovor naročnika utemeljen, bo iTehLab d.o.o. naročniku izplačal razliko preveč plačanega zneska oz. priznal povračilo v skladu z dogovorom, ki ga skleneta obe pogodbeni strani. To izplačilo se praviloma opravi tako, da iTehLab d.o.o. priznani znesek naročniku prizna kot dobropis na njegovem računu, ki se upošteva ob naslednjem plačilu.
9.5. Ugovor mora naročnik vložiti v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za situacijo, ki je predmet reklamacije, vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora, pri čemer se šteje, da je ugovor pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji delovni dan.
9.6. Če je naročnik poslal ugovor po elektronski pošti, lahko iTehLab d.o.o. s predhodnim soglasjem naročnika pošlje svojo odločitev o ugovoru po elektronski pošti na naslov, s katerega ga je končni uporabnik poslal, ali na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel v svojem elektronskem ugovoru ali dal ob svoji privolitvi.
9.7. V primeru ugovora, ki je očitno neutemeljen ali v primeru ponavljajočih neupravičenih ugovorov (npr. zatrjevanja dejstev, ki so objektivno preverljiva in se po preveritvi izkažejo za očitno neresnična ali zlonamerna) lahko iTehLab d.o.o. stroške postopka z ugovorom zaračuna naročniku po veljavnem ceniku. iTehLab d.o.o. nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje določenega potrošniškega spora, ki bi ga naročnik, ki se šteje za potrošnika, lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

10. NAJEM PROGRAMSKE IN STOJNE OPREME TER INFORMACIJSKIH REŠITEV
10.1. Lastnik opreme je izvajalec in sicer ves čas trajanja pogodbenega razmerja, le to pa naročniku daje v najem v obsegu najvišje možne pogodbene funkcionalnosti.
10.2. Naročnik najete opreme ne sme posredovati tretjim osebam, niti jih dajati v najem ostalim subjektom, ki niso upravičeni do koriščenja najete opreme.
10.3. Naročnik se zavezuje, da ne bo spreminjal nobenih naprav izvajalca ali konfiguracije ter programske kode.
10.4. Naročnik mora priskrbeti ustrezno delovno območje najete strojne opreme ter z njo ravnati kot dober gospodar. Če bi naročnik opremo, ki jo je prevzel v uporabo na podlagi pogodbe z izvajalcem, poškodoval, uničil ali neupravičeno odsvojil, se zavezuje izvajalcu na podlagi izstavljenega računa povrniti celotno vrednost takšne opreme.
10.5. Vse težave povezane z delovanjem najete opreme naročnik prijavlja izključno izvajalcu.
10.6. Informacijske rešitve izvajalca, ki ji naročnik koristi kot najemnik so intelektualna last izvajalca in jih naročnik brez predhodne odobritve lastnika ne sme spreminjati, posredovati drugim osebam ali jih koristiti na kakršen koli drug način kot je bilo pogodbeno določeno.
10.7. Naročnik je dolžan ob prenehanju naročniške ali druge najemne pogodbe izvajalcu vrniti celotno opremo, ki jo je v uporabo prevzel ob sklenitvi naročniške pogodbe. V primeru, da naročnik predmetne opreme v 15 dneh od prenehanja veljavnosti naročniške ali druge najemne pogodbe ne bi vrnil izvajalcu, se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu na podlagi izdanega računa povrnil celotno vrednost nevrnjene opreme.

11. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
11.1. Izvajalec bo podatke v zvezi z naročniškim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s prepisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev ter za potrebe izvajalčevih analiz opravljenih storitev. Za obračun in za plačila, povezana z medomrežnim povezovanjem, bo izvajalec obdeloval in hranil tudi podatke o količini telefonskega prometa in trajanju posameznih telefonskih pogovorov do prvega mesečnega obračuna storitev naročniku. Vse spremembe in dopolnitve tega dokumenta veljajo le v pisni obliki.
11.2. Pridobljeni osebni podatki se varujejo kot izvajalčeva poslovna skrivnost in se uporabljajo le za nemoteno izvajanje naročniškega razmerja, za tržne analize, namenjene izboljšanju izvajalčevih storitev, ter za obveščanje o novostih v ponudbi izvajalca. Izvajalec zbira podatke o naročnikih na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in naročniške pogodbe. Pri tem zbira podatke o imenu in priimku oziroma firmi za pravne osebe, stalnem bivališču naročnika, naslovu priključka, telefonski številki, davčni številki oziroma identifikacijski številki za DDV, informacije bančnih transakcijskih računih, prek katerih naročnik posluje, ter druge informacije in podatke, navedene v naročniški pogodbi, ki so potrebni za sklenitev naročniškega razmerja in zagotavljanje storitev. S predhodnim pisnim soglasjem naročnika lahko izvajalec za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev v posameznih primerih zbira tudi druge podatke o naročniku.
11.3. Ob podpisu naročniške pogodbe uporabnik soglaša, da se v primeru njegovega neupoštevanja obveznosti sme njegove podatke dati na razpolago tretji osebi z namenom izterjave dolgov.

12. SPLOŠNE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12.1. Izvajalec je edini odgovoren za poravnavo obveznosti svojim sodelavcem in dobaviteljem.
12.2. Vse spremembe in dopolnitve tega dokumenta veljajo le v pisni obliki.
12.3. V primeru, da med realizacijo pogodbenih obveznosti nastanejo spremembe pri statusu izvajalca in naročnika, se vse obveznosti iz sklenjene pogodbe prenesejo na pravne naslednike.
12.4. Vse morebitne spore bosta pogodbeni strani poskušali rešiti po mirni poti. Če to ne bi bilo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.
12.5. Vse pogodbe med naročnikom in izvajalcem morajo biti izpolnjene v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po en izvod.
12.6. Vse pogodbe med naročnikom in izvajalcem pričnejo veljati z dnem podpisa pogodbe s strani naročnika.
12.7. Vse spremembe in dopolnitve tega dokumenta veljajo le v pisni obliki. Izvajalec lahko kadar koli spremeni vsebino tega dokumenta, o tem pa mora obvestiti tudi naročnika oziroma pogodbenega partnerja
12.8. Izvajalec sme te pogoje kadarkoli spremeniti v skladu z veljavnimi predpisi. O spremembi naročniške pogodbe, teh pogojev in/ali posebnih pogojev ali cenika izvajalca obvesti svoje naročnike oziroma pogodbene stranke najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb z objavo na spletni strani www.itehlab.si in z elektronskim sporočilom poslanim na kontakte, ki jih naročnik posredoval, do poteka 30 dnevnega roka pa bo obvestilo o spremembi posredoval kot prilogo k rednim mesečnim računom. Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, imajo naročniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel morebitne ugodnosti, mora le te poravnati v polnem obsegu koriščenja. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Ljubljana, 15.4.2019